Dział I
Przepisy ogólne

 1. Korzystanie z funkcji serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Ilekroć w regulaminie mowa o:
  1. Regulaminie – rozumie się przez to przepisy niniejszego regulaminu wraz.
  2. Operatorze – rozumie się przez to firmę Oblivion Realms z siedzibą w ul. Kościuszki 17, 62-060 Modrze. NIP: 8151743660, REGON: 302106093.
  3. Koncie – rozumie się przez to konto użytkownika powstałe przez zarejestrowanie się na stronie mysticat.pet, określane poprzez login, email oraz hasło.
  4. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zarejestrowała Konto w Grze.
  5. Grze – rozumie się przez to serwis g.mysticat.pet na którym odbywa się rozgrywka.
  6. Administracji – rozumie się przez to osoby zatrudnione przez Operatora.
  7. Moderatorze – rozumie się przez to ochotników pomagających z mniejszymi aspektami gry (uzupełnianie Wiki, moderowanie Czatu, Forum, itp.).
  8. Wirtualnych Dobrach – rozumie się przez to wszystkie przedmioty znajdujące się na Kontach, używane w obrębie Gry, niedające się wymienić na rzeczywiste przedmioty/pieniądze.
  9. Waluta Premium/Mistium – środek płatniczy obowiązujący w grze. Walutę można zakupić za realne pieniądze lub częściowo zdobyć w trakcie rozgrywki.
  10. Handlu/Handlowaniu – rozumie się przez to wymianę Wirtualnych Dóbr pomiędzy Użytkownikami wewnątrz Gry.
  11. Forum – rozumie się przez to forum fabularne związane z grą, znajdujące się pod adresem https://forum.mysticat.pet
  12. Wiki – rozumie się przez to witrynę opartą o skrypt Mediawiki, znajdującą się pod adresem https://wiki.mysticat.pet
  13. Kocie – rozumie się przez to wirtualne zwierzę w rozgrywce.
  14. Banie – rozumie się przez to permanentne zablokowanie konta.

Dział II
Rejestracja i opłaty

 1. Rejestracja w Grze dozwolona jest dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Gry jedynie za zgodą prawnego opiekuna.
 2. Użytkownik nie jest właścicielem Konta. Jest mu ono jedynie udostępniane przez operatora.
 3. Zabrania się tworzenia konta z wulgarnymi lub obraźliwymi słowami.
 4. Zabrania się nadawania kotom wulgarnych lub obraźliwych imion.
 5. Rejestracja w Grze jest darmowa. Z założeniem Konta nie jest związana żadna jawna ani ukryta opłata.
 6. W Grze istnieje możliwość zakupu Waluty Premium jednak nie jest ona obowiązkowa.
 7. Użytkownik może udostępnić link polecający do gry i uzyskać w ten sposób bonusy za każdego użytkownika, który zarejestruje się w Grze przez jego link. Szczegółowe zasady przyznawania bonusów określone są w grze w zakładce poleceni. Zasady te mogą zostać w każdej chwili zmienione, zastrzegamy sobie także możliwość całkowitego wyłączenia opcji polecania, bez podania przyczyny.
 8. Wszyscy użytkownicy traktowani są jednakowo. Zakup Waluty Premium/Konta Premium nie stanowi podstawy do traktowania użytkownika inaczej niż w przypadku darmowych kont.
 9. Administracja ingeruje w Konta Użytkowników jedynie w szczególnych wypadkach, m.in. w przypadku złamanie zasad niniejszego Regulaminu lub wystąpienia problemów technicznych. Przez ingerencje rozumie się modyfikowanie Konta i/lub Wirtualnych Dóbr.

Dział III
Bezpieczeństwo

 1. Użytkownik ma obowiązek dbać o utrzymanie swojego hasła w ścisłej tajemnicy i chronienie go przed nieuprawnionym dostępem innych osób. 
 2. Użytkownik ma obowiązek dbać, aby adres email przypisany do Konta był zawsze aktualny i potwierdzony. Brak dostępu do adresu email powoduje brak możliwości odzyskania konta w przypadku zapomnienia hasła. 
 3. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że jego dane logowania nie są już bezpieczne, musi on natychmiastowo zmienić hasło. 
 4. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że ktoś już zalogował się na jego konto, po zmianie hasła musi skontaktować się z Administracją w celu sprawdzenia czy na koncie nie zostały wykonane nieregulaminowe akcje. Administracja nie gwarantuje możliwości cofnięcia wszystkich akcji podjętych przez osobę nieuprawnioną jednak podejmie kroki, aby przywrócić konto do możliwie najbliższego stanu sprzed włamania. W przypadku nie zgłoszenia nieuprawnionego dostępu, odpowiedzialność za nieregulaminowe akcje ponosi Użytkownik. 
 5. Użytkownik nie ma prawa korzystać z danych logowania innego Użytkownika bez jego wyraźnej zgody. 
 6. Zabrania się podejmowania prób mających na celu utrudnienie lub zatrzymanie działania serwera Gry oraz uzyskania dostępu do danych (do których nie ma on prawa dostępu.).
 7. Zabrania się korzystania z usług zapewniających anonimowość, typu proxy oraz sieć TOR, podczas korzystania z Gry. W przypadku, gdy korzystanie z tego typu pomocy to jedyny sposób uzyskania dostępu do Gry, należy niezwłocznie zgłosić to Administracji. 
 8. Można posiadać tylko jedno konto w grze.
 9. Posiadanie więcej niż jednego konta może prowadzić do zablokowania dostępu do wszystkich kont.
 10. Jeśli dwie lub więcej osób korzysta z tego samego adresu IP należy niezwłocznie zgłosić to Administracji, korzystając z formularza znajdującego się w grze i zakładce ustawienia konta. 

Dział IV
Wykorzystywanie Błędów, Skryptów, Automatyzacji i podobnych

 1. W przypadku napotkania błędu w grze, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to w odpowiednim dziale na Forum Gry. 
 2. W przypadku znalezienia poważnych błędów czyli “game breaking” – uniemożliwiającego pewne akcje lub uszkadzającego Konto oraz “exploit” – pozwalającego zyskać niezamierzoną przewagę nad innymi (np. dublowanie przedmiotów, otrzymywanie dużej ilości doświadczenia poprzez cofanie jakiejś akcji etc) Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić taki błąd i z niego nie korzystać. W przypadku wykorzystywania błędów dla własnej korzyści na Konto może zostać nałożona kara.
 3. Zabrania się używania w Grze wszelkiego rodzaju narzędzi i pomocy służących uzyskaniu przewagi, zakłóceniu przebiegu gry lub agregowaniu danych, a także umożliwiających automatyzację rozgrywki. Takimi narzędziami są między innymi boty, skrypty odświeżające, skrypty przeglądające dane w poszukiwaniu słów kluczy, nakładki wyświetlające ukryte dane i inne podobne. Oszukiwanie w ten sposób również grozi nałożeniem kary na Konto. 
 4. Wszystkie działania w grze muszą być wykonane ręcznie przez Użytkownika lub przez oficjalnie dozwolone narzędzia. 
 5. Użytkownikowi zabrania się używania narzędzi pozwalających na ingerowanie w skrypt Gry i/lub podglądanie danych nie przeznaczonych do wyświetlania. 
 6. Użytkownikowi zabrania się również wywoływaniu efektów opisanych w punktach powyżej za pomocą celowego nadużywania funkcji Gry. 

Dział V
Korzystanie z Forum, Czatu oraz Prywatnych Wiadomości

 1. Użytkownikowi zabrania się publikowaniu i rozpowszechnianiu niewłaściwych treści, a w szczególności:
  1. Niezgodnych z polskim prawem i normami. 
  2. Wulgarnych, erotycznych, rasistowskich, dyskryminujących.
  3. Naruszających prywatność innych osób (np. postowanie czyjegoś numeru telefonu lub zdjęcia). 
  4. Których jedynym celem jest obrażenie lub zniesławienie innego Użytkownika. 
  5. Podszywania się pod Administrację lub Operatora. 
  6. Reklamowych lub o charakterze komercyjnym, bez wcześniejszego uzyskania zgody od Administracji.
  7. Nakłaniających innych użytkowników do postowania tej samej rzeczy (tzw. łańcuszki) lub nakłaniających do łamania Regulaminu. 
  8. Grożących lub zastraszających. 
 2. Gra nie jest forum dyskusyjnym. Dyskusja na tematy powszechnie uznawane za kontrowersyjne, a nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Gry może zostać przerwana przez Administrację lub Moderację, jeśli będzie stanowiła ryzyko zaistnienia konfliktów w Grze. W szczególności umieszczanie w Grze treści, odnośników, haseł, symboli lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, terroryzm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej jest zabronione i podlega karze. 
 3. Treści opublikowane przez Użytkowników nie reprezentują Operatora ani Gry. 
 4. Użytkownik udziela Operatorowi trwałego, nieodwołalnego i niewyłącznego prawa do korzystania ze stworzonych przez niego treści w Grze, na Czacie, na Forum i w Wiki. 
 5. Administracja może kontrolować treści tworzone przez Użytkowników, jeśli zachodzi obawa o łamanie zasad Regulaminu lub po zgłoszeniu łamania Regulaminu przez innego Użytkownika. 
 6. Zabrania się reklamowania hodowli/sprzedaży kotów. Dotyczy to wszystkich form komunikacji (m.in. forum, wiadomości, opisów w profilu).
 7. Zabrania się wykorzystywania forum w celach komercyjnych, w szczególności:
  1. Reklamowania usług i produktów,
  2. Wykorzystywania bazy użytkowników jako grupy docelowej klientów/odbiorców
  3. Sprzedaży produktów i usług.

Dział VI
Konsekwencje naruszenia Zapisów Regulaminu przez Użytkownika

 1. Jeśli istnieją przesłanki, że Użytkownik naruszył jedno lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo nałożyć sankcje na Użytkownika, a w szczególności:
  1. Udzielić mu upomnienia. 
  2. Nałożyć karę w Wirtualnych Dobrach.
  3. Zablokować dostęp do jednego lub wszystkich: Forum, Czat, Prywatne wiadomości.
  4. Zablokować dostęp do pewnych elementów Gry związanych z wykroczeniem.
  5. Wykluczyć z rywalizacji między Użytkownikami.
  6. Wykluczyć z konkursów.
  7. Zablokować (zbanować) dostęp do Konta – czasowo lub permanentnie. 
 2. Permanentne zablokowanie Konta (ban) jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy Użytkownikowi przez Operatora.
 3. Zablokowane mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika jednocześnie.
 4. Jeśli Użytkownik zostanie zablokowany na Forum, Czacie lub Prywatnych Wiadomościach ze względu na swoje zachowanie, nie ma on prawa korzystać z tych usług za pośrednictwem innego Konta do czasu zakończenia blokady. Takie zachowanie będzie traktowane, jako próba obejścia blokady i karane permanentną blokadą wszystkich kont oraz adresu IP.
 5. Czas na jaki zostaje zablokowane Konto lub jego element jest zależny od indywidualnych przypadków i jest określany przez Administrację.
 6. Gdy Konto zostanie zablokowane w związku ze złamaniem postanowień Regulaminu, Użytkownik nie ma prawa żądać odszkodowania lub przywrócenia jego Konta.
 7. Użytkownik ma prawo do odwołania się od kary poprzez podane drogi kontaktu. Użytkownik musi poprzeć swoje odwołanie argumentami i/lub dowodami, uzasadniającymi zmianę lub zniesienie kary.
 8. Zabrania się Użytkownikom publicznego omawiania nałożonych na nich, lub na innych Użytkowników kar. W szczególnych przypadkach, Administracja zastrzega sobie prawo do upublicznienia szczegółów udzielenia kary, w szczególności, gdy Użytkownik celowo wprowadza w błąd starając się tym oczernić Administrację). 
 9. Administracja ma prawo zablokować Konto Użytkownika jeśli zostanie wykryte podejrzane działanie wskazujące na włamanie na Konto. W takim wypadku Użytkownik jest zobowiązany do zmiany hasła dostępu do Konta. Administracja może też zresetować hasło i wymagać zmiany za pomocą adresu email.

Dział VII
Okres obowiązywania Umowy oraz Usuwanie Kont

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana przez obie strony w dowolnym momencie przy obowiązywaniu dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Operator może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku w którym Użytkownik w wyraźny i dostateczny sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Konta w Grze nie posiadające jeszcze 5 poziomu oraz bez potwierdzonego adresu email zostają automatycznie usunięte po 30 dniach nieaktywności.
 4. W przypadku konieczności usunięcia Kont z innej przyczyny, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony drogą elektroniczną co najmniej 2 tygodnie przed usunięciem.
 5. W przypadku podjęcia przez Operatora decyzji o trwałym wstrzymaniu działania Gry, Operator zobowiązuje się do zwrotu wartości zakupionej Waluty Premium pozostałej na Koncie w wartości nie większej niż ilość zakupiona w ciągu dwóch miesięcy od decyzji. Warunki tego zwrotu mogą być określane indywidualnie zależnie od Użytkownika w związku z możliwością otrzymania Waluty Premium w Grze bez kupowania jej za realne pieniądze.
 6. Zwrot nie przysługuje w sytuacji zablokowania konta z winy Użytkownika, w szczególności wskutek złamania postanowień regulaminu.

Dział VIII
Ograniczenie Odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność za szkody związane z użytkowaniem Gry Operator ponosi tylko w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego i bezprawnego działania. Przeniesienie roszczeń Użytkownika wobec Operatora na osobę trzecią nie jest możliwe.
 2. Wszelkie spory będą rozwiązywane w oparciu o prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku gdy Użytkownik nie posiada miejscowej właściwości sądowej w Polsce lub jeżeli Użytkownik jest kupcem w rozumieniu polskiego Kodeksu Handlowego, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd miejscowy dla siedziby Operatora. Ponadto Operator ma prawo rozstrzygania sporów w sądzie miejscowym dla Użytkownika. 
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Administracja zastrzega sobie prawo usunięcia ich bez ostrzeżenia i podania przyczyny jeśli uważa je za niezgodne z niniejszym Regulaminem.

Dział IX
Postanowienia końcowe

 1. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Każda zmiana będzie ogłoszona publicznie przez okres siedmiu dni. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z każdorazową zmianą regulaminu. Zaniechanie zapoznania się z aktualizacją regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 2. Operator może w każdej chwili wyłączyć lub ograniczyć dostęp do Gry, bez podawania przyczyny. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem swojego konta.
 3. Możliwe jest korzystanie jedynie z aktualnej wersji Gry. Użytkownik zgadza się na zaakceptowanie zmian, ulepszeń oraz poprawek i zmian balansujących wprowadzanych do Gry.

Powrót