Regulamin gry MystiCat

§1. Definicje

1.1. Regulamin – niniejszy tekst wraz z Postanowieniami Uzupełniającymi umieszczonymi w paragrafie §12.

1.2. Operator – operatorem gry jest firma Oblivion Realms mieszcząca się w Modrze przy ulicy Kościuszki 17. NIP: 8151743660, REGON: 302106093.

1.3. Konto – konto użytkownika powstałe przez zarejestrowanie się na stronie mysticat.pet. Określane jest poprzez login, email oraz hasło.

1.4. Użytkownik – osoba fizyczna, która zarejestrowała Konto w Grze.

1.5. Administracja – osoby zatrudnione przez Operatora.

1.6. Moderator – ochotnicy pomagający z mniejszymi aspektami gry (uzupełnianie Kotopedii, moderowanie Czatu etc). Nie posiadają większych praw od innych Użytkowników, mogą otrzymywać Walutę Premium w rekompensacie za pomoc.

1.7. Gra – serwis mysticat.pet na którym odbywa się rozgrywka.

1.8. Operator Płatności – https://platnosc.hotpay.pl/ .

1.9. Wirtualne Dobra – wszystkie przedmioty znajdujące się na Kontach, które są przydatne jedynie w obrębie Gry i nie da się ich wymienić na rzeczywiste przedmioty/pieniądze.

1.10. Waluta Premium – waluta nazywana w grze Mistyczny Pył, którą można zakupić za realne pieniądze lub częściowo zdobyć w trakcie rozgrywki.

1.11. Handel/Handlowanie – akcje polegające na wymianie Wirtualnych Dóbr między Użytkownikami wewnątrz Gry.

1.12. Forum – forum związane z grą, znajdujące się pod adresem:

§2. Postanowienia Ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Gry oraz serwisów powiązanych z mysticat.pet (forum, czat, kotopedia).

2.2. Zakładając Konto Użytkownik zgadza się na warunki niniejszego Regulaminu oraz potwierdza że się z nim zapoznał. Założenie Konta bez zgody na warunki Regulaminu nie jest możliwe.

2.3. Podanie danych przy rejestracji oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi Warunkami jest jednoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem. Przyjęcie umowy przez Operatora oznacza udzielenie Użytkownikowi dostępu do założonego Konta.

2.4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Gry jedynie za zgodą prawnego opiekuna.

2.5. Rejestracji Konta należy dokonać osobiście. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać wymagane dane czyli login oraz email. Login nie może być niezgodny z prawem, obraźliwy lub wulgarny.

2.6. Z założeniem Konta nie jest związana żadna jawna ani ukryta opłata, jest ono całkowicie darmowe.

2.7. W Grze istnieje możliwość zakupu Waluty Premium jednak nie jest ona obowiązkowa i to do Użytkownika należy wybór czy chce ją zakupić.

2.8. Operator ma prawo do przerwania działania MystiCat z uzasadnionych przyczyn technicznych bez uprzedzenia. W pozostałych przypadkach przerwy w działaniu są zapowiadane poprzez ogłoszenia w Grze.

2.9. Możliwe jest korzystanie jedynie z aktualnej wersji Gry. Użytkownik zgadza się na zaakceptowanie zmian, ulepszeń oraz poprawek i zmian balansujących wprowadzanych do Gry.

2.10. Regulamin dotyczy głównego i na moment wprowadzania Regulaminu, jedynego serwera Gry (mysticat.pet). Jeśli w przyszłości zostaną dodane dodatkowe serwery Gry, mogą zostać określone osobne zasady lub nawet całkowicie nowy Regulamin.

§3. Konto Użytkownika

3.1. Konto w Grze nie jest w żaden sposób własnością Użytkownika – zostaje mu udostępnione na czas w którym chce on korzystać z Gry.

3.2. Użytkownik otrzymuje wyłączne prawo do korzystania z założonego przez siebie Konta. Zalecane jest nie udostępnianie swojego Konta nikomu innemu. Administracja nie odpowiada za spowodowane w ten sposób szkody na Koncie.

3.3. Administracja nie ingeruje w Konta Użytkowników bez wyraźnego powodu – tym powodem może być złamanie zasad niniejszego Regulaminu lub problemy techniczne. Przez ingerencje rozumie się modyfikowanie Konta i/lub Wirtualnych Dóbr.

3.4. Użytkownik ma możliwość założyć i grać na kilku Kontach pod warunkiem nie czerpania żadnych korzyści na jednym Koncie z ich posiadania – patrz paragraf §5.

3.5. Użytkownik nie ma pozwolenia na przenoszenie Wirtualnych Dóbr oraz Waluty Premium ze swojego konta na inne.

3.6. Użytkownik nie ma prawa do czerpania korzyści materialnych z udostępnionego mu Konta – dotyczy to wypożyczania, sprzedawania, wymieniania Konta za inne dobra materialne.

3.7. Zakładanie Kont bez intencji grania na nich – czyli np. aby uniknąć kar lub anonimowo obrażać innych graczy jest karalne.

§4. Obowiązki Użytkownika

4.1. Użytkownik ma obowiązek dbać o utrzymanie swojego hasła w ścisłej tajemnicy i chronienie go przed nieuprawnionym dostępem innych osób.

4.2. Użytkownik ma obowiązek dbać aby adres email przypisany do Konta był zawsze aktualny i potwierdzony. Brak dostępu do adresu email powoduje brak możliwości odzyskania konta w przypadku zapomnienia hasła.

4.3. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że jego dane logowania nie są już bezpieczne, musi on natychmiast zmienić hasło.

4.4. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że ktoś już zalogował się na jego konto, po zmianie hasła musi skontaktować się z Administracją w celu sprawdzenia czy na koncie nie zostały wykonane nieregulaminowe akcje. Administracja nie gwarantuje możliwości cofnięcia wszystkich akcji podjętych przez włamywacza jednak podejmie kroki aby przywrócić konto do możliwie najbliższego stanu sprzed włamania. W przypadku niezgłoszenia takiego włamania, odpowiedzialność za nieregulaminowe akcje spadnie na Użytkownika.

4.5. Użytkownik nie ma prawa korzystać z danych logowania innego Użytkownika bez jego wyraźnej zgody.

4.6. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować prób mających na celu utrudnienie lub zatrzymanie działania serwera Gry oraz nie próbować uzyskać dostępu do danych, do których nie ma on prawa dostępu.

4.7. Użytkownik nie może korzystać z usług zapewniających anonimowość typu proxy oraz sieć TOR podczas korzystania z Gry. Wyjątek to osoby, dla których korzystanie z tego typu pomocy to jedyny sposób uzyskania dostępu do Gry. W takim przypadku należy to zgłosić Administracji.

§5. Korzystanie z Wielu Kont oraz Dzielenie IP

5.1. Jeśli Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto, między jego Kontami nie może dochodzić do żadnych interakcji – nie mogą one być swoimi Poleconymi, nie mogą ze sobą Handlować. Dotyczy to również prób używania Kont pośredniczących nie należących do tego samego Użytkownika.

5.2. Zakazane jest również “podkładanie się” jednego Konta Użytkownika innemu Kontu tego samego Użytkownika. Na przykład poprzez celowe przegrywanie walk ze swoim głównym Kontem.

5.3. Każdy gracz ma prawo posiadać jedynie jedno Konto będące czyimś Poleconym.

5.4. Karą za nieprzestrzeganie powyższego punktu jest permanentne zablokowanie wszystkich Kont poza tym pierwszym, na które zostanie nałożona kara czasowa zgodnie z paragrafem określającym konsekwencje naruszania Regulaminu.

5.5. W przypadku w którym dwie lub więcej osób gra z tego samego adresu IP należy zachować szczególną ostrożność. Zalecane jest ograniczenie Handlu między Kontami do absolutnego minimum.

§6. Wykorzystywanie Błędów, Skryptów, Automatyzacji i podobnych

6.1. W przypadku napotkania błędu w grze, Użytkownik powinien zgłosić go w odpowiednim dziale na Forum Gry.

6.2. W przypadku znalezienia poważnych błędów czyli “game breaking” – uniemożliwiającego pewne akcje lub uszkadzającego Konto oraz “exploit” – pozwalającego zyskać niezamierzoną przewagę nad innymi (np. dublowanie przedmiotów, otrzymywanie dużej ilości doświadczenia poprzez cofanie jakiejś akcji etc) Użytkownik jest zobowiązany zgłosić taki błąd i z niego nie korzystać. W przypadku wykorzystywania błędów dla własnej korzyści na Konto może zostać nałożona kara.

6.3. W Grze zabrania się używania wszelkiego rodzaju narzędzi i pomocy służących uzyskaniu przewagi, zakłóceniu przebiegu gry lub agregowaniu danych a także umożliwiających automatyzację rozgrywki. Takimi narzędziami są między innymi boty, skrypty odświeżające, skrypty przeglądające dane w poszukiwaniu słów kluczy, nakładki wyświetlające ukryte dane i inne podobne. Oszukiwanie w ten sposób również grozi nałożeniem kary na Konto.

6.4. Wszystkie działania w grze muszą być wykonane ręcznie przez Użytkownika lub przez oficjalnie dozwolone narzędzia.

6.5. Użytkownikowi zabrania się używania narzędzi pozwalających na ingerowanie w skrypt Gry i/lub podglądanie danych nie przeznaczonych do wyświetlania.

6.6. Użytkownikowi zabrania się również wywoływaniu efektów opisanych w punktach powyżej za pomocą celowego nadużywania funkcji Gry.

§7. Korzystanie z Forum, Czatu oraz Prywatnych Wiadomości

7.1. Forum oraz Czat są częścią Gry jednak dostęp do nich nie jest gwarantowany Użytkownikowi. Jeśli Użytkownik nie będzie się stosował do zasad Regulaminów, może otrzymać zarówno bana na Konto jak i blokadę Forum, Czatu, Prywatnych Wiadomości

7.2. Użytkownikowi zabrania się publikowaniu i rozpowszechnianiu Następujących treści.

7.2.1. Niezgodnych z polskim prawem i normami.

7.2.2. Wulgarnych, erotycznych, rasistowskich, obraźliwych wobec określonych grup ludzi.

7.2.3. Naruszających prywatność innych osób (np. postowanie czyjegoś numeru telefonu lub zdjęcia).

7.2.4. Których jedynym celem jest obrażenie lub zniesławienie innego Użytkownika.

7.2.5. Podszywających się pod Administrację lub Operatora.

7.2.6. Reklamowych lub o charakterze komercyjnym.

7.2.7. Nakłaniających innych użytkowników do postowania tej samej rzeczy (tzw łańcuszki) lub nakłaniających do łamania Regulaminu.

7.2.8. Grożących lub zastraszających.

7.3. Użytkownik powinien unikać rozpoczynania dyskusji na tematy konfliktowe typu polityka i religia. O ile nie są one zabronione całkowicie, Administracja lub Moderacja może przerwać takie rozmowy jeśli konieczne. Użytkownicy muszą się wtedy dostosować i nie kontynuować tematu.

7.4. Gra nie jest forum dyskusyjnym. Dyskusja na tematy powszechnie uznawane za kontrowersyjne, a nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Gry może zostać ucięta, jeśli będzie ona zarzewiem konfliktów w Grze. W szczególności umieszczanie w Grze treści, odnośników, haseł, symboli lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, terroryzm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej jest zabronione i podlega karze.

7.5. Treści napisane i stworzone przez Użytkowników nie reprezentują Operatora ani Gry.

7.6. Użytkownik udziela Operatorowi trwałego, nieodwołalnego i niewyłącznego prawa do korzystania ze stworzonych przez niego treści w Grze, na Czacie, na Forum i w Kotopedii.

7.7. Administracja może kontrolować treści tworzone przez Użytkowników jeśli zachodzi obawa o łamanie zasad Regulaminu lub po zgłoszeniu łamania Regulaminu przez innego Użytkownika.

§8. Zasady Uczciwej Rozgrywki

8.1. Operator nie dopuszcza możliwości oszukiwania w rozgrywce. Wszyscy Użytkownicy mają dostęp do tych samych środków i tych samych funkcji gry.

8.2. Zabrania się prób oszukiwania czy zyskania przewagi nad innymi Użytkownikami poprzez następujące sposoby.

8.2.1. Celowe wykorzystywanie błędów/exploitów i/lub nie zgłoszenie ich Administracji.

8.2.2. Korzystanie z automatyzacji, botów, skryptów etc określonych w paragrafie §6.

8.2.3. Wykorzystywanie wielu Kont aby wzmocnić jedno lub kilka z nich kosztem pozostałych Kont.

8.2.4. Celowego “podkładania się” w aktywnościach z rywalizacją w celu zawyżenia wyniku innego swojego Konta lub Konta znajomej osoby.

8.2.5. Wymuszania lub namawiania innych Użytkowników do łamania regulaminu na korzyść Użytkownika lub w celu ściągnięcia na namawianego Użytkownika kary.

8.2.6. Kupowania Wirtualnych Dóbr za realne pieniądze lub przedmioty poza środowiskiem Gry.

8.2.7. Uzyskanie dostępu do Konta innego Użytkownika i uszkodzenie go w jakikolwiek sposób.

8.3. Nie przestrzeganie Zasad Uczciwej Rozgrywki jest również traktowane jako naruszenie Regulaminu.

§9. Konsekwencje naruszenia Zapisów Regulaminu przez Użytkownika

9.1. Jeśli istnieją przesłanki, że Użytkownik naruszył jedno lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo podjąć działania (inaczej ukarać) w podanej formie, zależnej od rozmiaru oraz sposobu naruszenia.

9.1.1. Upomnienie Użytkownika.

9.1.2. Nałożenie kary w Wirtualnych Dobrach.

9.1.3. Zablokowanie dostępu do jednego lub wszystkich: Forum, Czat, Prywatne wiadomości.

9.1.4. Zablokowanie dostępu do pewnych elementów Gry związanych z wykroczeniem.

9.1.5. Wykluczenie z rywalizacji między Użytkownikami.

9.1.6. Wykluczenie z konkursów.

9.1.7. Zablokowanie (zbanowanie) Konta – czasowo lub permanentnie.

9.2. Permanentne zablokowanie Konta, inaczej zwane zbanowaniem na zawsze jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy Użytkownikowi przez Operatora. Ta kara stosowana jest w przypadku dużych naruszeń Regulaminu.

9.3. Zablokowane mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika jednocześnie.

9.4. Jeśli Użytkownik zostanie zablokowany na Forum, Czacie lub Prywatnych Wiadomościach ze względu na swoje zachowanie, nie ma on prawa korzystać z tych usług za pośrednictwem innego Konta do czasu zakończenia blokady. W przeciwnym wypadku Użytkownik otrzyma zwiększoną karę, którą może być również zbanowanie Konta.

9.5. Jeśli Użytkownik będzie próbował używać innych Kont do łamania Regulaminu, kara będzie nałożona na wszystkie jego Konta lub nawet adres IP.

9.6. Czas na jaki zostaje zablokowane Konto lub jego element jest zależny od indywidualnych przypadków i jest określany przez Administrację.

9.7. Gdy Konto zostanie zablokowane w związku ze złamaniem postanowień Regulaminu, Użytkownik nie ma prawa żądać odszkodowania lub przywrócenia jego Konta.

9.8. Użytkownik ma prawo do odwołania się od kary poprzez podane drogi kontaktu. Użytkownik musi poprzeć swoje odwołanie argumentami i/lub dowodami, które mogłyby skłonić Administrację do zmiany kary lub wyjawić pomyłkę w przyznaniu kary.

9.9. Użytkownik nie ma prawa dyskutować kary innych użytkowników. Administracja ma prawo upublicznić szczegóły udzielenia kary jeśli zajdzie taka potrzeba (np. jeśli Użytkownik celowo wprowadza w błąd starając się tym oczernić Administrację).

9.10. Administracja ma prawo zablokować Konto Użytkownika jeśli zostanie wykryte podejrzane działanie wskazujące na włamanie na Konto. W takim wypadku Użytkownik będzie zobowiązany zmienić hasło dostępu do Konta. Administracja może też zresetować hasło i wymagać zmiany za pomocą adresu email.

§10. Okres obowiązywania Umowy oraz Usuwanie Kont

10.1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana przez obie strony w dowolnym momencie przy obowiązywaniu dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

10.2. Operator może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku w którym Użytkownik w wyraźny i dostateczny sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

10.3. Konta w Grze nie posiadające jeszcze 30 poziomu oraz bez potwierdzonego adresu email zostają automatycznie usunięte po 30 dniach nieaktywności.

10.4. Konta nie kwalifikujące się pod powyższy punkt nie są regularnie usuwane. W przypadku konieczności usunięcia Kont starych i/lub nieaktywnych, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony drogą elektroniczną co najmniej 2 tygodnie przed usunięciem.

10.5. W przypadku podjęcia przez Operatora decyzji o trwałym wstrzymaniu działania Gry, Operator zobowiązuje się do zwrotu wartości zakupionej Waluty Premium pozostałej na Koncie w wartości nie większej niż ilość zakupiona w ciągu dwóch miesięcy od decyzji. Warunki tego zwrotu mogą być określane indywidualnie zależnie od Użytkownika w związku z możliwością otrzymania Waluty Premium w Grze bez kupowania jej za realne pieniądze.

§11. Ograniczenie Odpowiedzialności

11.1. Odpowiedzialność za szkody związane z użytkowaniem Gry Operator ponosi tylko w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego bezprawnego działania. Przeniesienie roszczeń Użytkownika wobec Operatora na osobę trzecią nie jest możliwe.

11.2. Wszelkie spory będą rozwiązywane w oparciu o prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku gdy Użytkownik nie posiada miejscowej właściwości sądowej w Polsce lub jeżeli Użytkownik jest kupcem w rozumieniu polskiego Kodeksu Handlowego, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd miejscowy dla siedziby Operatora. Ponadto Operator ma prawo rozstrzygania sporów w sądzie miejscowym dla Użytkownika.

11.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników oraz Administracja zastrzega sobie prawo usunięcia ich bez ostrzeżenia i podania przyczyny jeśli uważa je za niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§12. Postanowienia Uzupełniające

12.1. Poniższe postanowienia są uzupełnieniem niniejszego Regulaminu. Jeśli stoją w sprzeczności z postanowieniami wymienionymi w paragrafach Regulaminu Gry MystiCat, to postanowienia Regulaminu są priorytetowe i słuszne.

12.2. Regulamin Płatności – do wglądu po wybraniu odpowiedniej zakładki na górze strony.

12.3. Polityka Prywatności – do wglądu po wybraniu odpowiedniej zakładki na górze strony.

12.4. Regulamin Czatu.

12.5. Regulamin Forum.

§13. Postanowienia Końcowe i Prawa Autorskie

13.1. Nazwa „MystiCat”, postacie oraz grafika są własnością firmy: Oblivion Realms Marek Kus z siedzibą w: Modrze, ul Kościuszki 17, 62-060 Stęszew. 

13.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jeśli zajdzie taka potrzeba. W takim wypadku uaktualniony Regulamin zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż 14 dni przed wejściem nowej wersji Regulaminu w życie. Udostępnienie odbędzie się w Grze oraz poprzez przesłanie informacji na adresy email Użytkowników. Użytkownik ma prawo sprzeciwu co wiąże się z wypowiedzeniem umowy oraz usunięciem Konta w sposób zgodny z prawem do bycia zapomnianym. Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu jego Konto pozostanie nienaruszone jednak aby ponownie z niego korzystać będzie musiał zapoznać się z nowym Regulaminem i się na niego zgodzić.

13.3. W przypadku gdy pojedyncze postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się prawnie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce nieskutecznego postanowienia wstępuje regulacja prawna.